ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเงินส่วนบุคคล

รายละเอียด

 • ติดต่อหาแหล่งเงินทุนหรือนักลงทุนเพื่อมาลงทุนกับทางบริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับนักลงทุนปัจจุบันและนักลงทุนที่มีศักยภาพ
 • ประสานงานและให้คำแนะนำด้านการลงทุนให้แก่บุคคลที่สนใจในโอกาสการลงทุนที่เป็นไปได้
 • พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ในการรักษาการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารโอกาสการลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทไปยังนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับทีมการเงินฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อประสานกลยุทธ์การลงทุนกับเป้าหมายของบริษัท
 • เตรียมและนำเสนอรายงานเป็นประจำเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและผลงานให้แก่ผู้บริหาร
 • เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงานประชุมการประชุมวิชาการและการประชุมกับนักลงทุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 • ศึกษาธุรกิจอื่นๆและนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัท
 • ระบุโอกาสทางเพื่อการเติบโตและพัฒนาธุรกิจในอนาคต
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์

Job Description

 • Contact and source funding or investors for investment opportunities with the company
 • Build and maintain relationships with current and potential investors
 • Coordinate and provide investment advice to interested individuals for potential investments
 • Develop and implement strategies to secure investments
 • Effectively communicate investment opportunities and company performance to investors
 • Work closely with finance, sales, and marketing teams to align investment strategies with company goals
 • Prepare and present regular reports on investment activities and performance to management
 • Represent the company at industry events, conferences, and investor meetings and participate in various activities related to investment
 • Study other businesses and adapt applicable strategies to the company’s operations
 • Identify potential avenues for future business growth and development
 • Possess knowledge in analyzing the feasibility of real estate investments

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 30 – 40 ปี
 • เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล
 • ปริญญาตรี – โท ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานการเงิน หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 • สามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • มีความน่าเชื่อถือและสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบคอบ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความซื่อสัตย์
 • ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์

Qualifications

 • Gender : Male – Female
 • Age : 30 – 40 years old
 • A forward-thinking individual with a new-generation perspective, capable of envisioning long-term goals.
 • Bachelor’s – Master’s degree in Economics, Finance, Business Administration, or related fields.
 • Experience in finance or real estate companies is preferred.
 • Reasonable English communication and comprehension skills.
 • Dependable and adaptable to various situations.
 • Skilled in resolving specific issues effectively.
 • Meticulous, diligent, patient, and honest.
 • Able to work well under pressure, possess a positive attitude, and demonstrate integrity
 • Has a driver’s license is need
 • Being able to speak English will be considered special

Compare